. gdpr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σκοπός του εγγράφου

Αυτό το έγγραφο καθορίζει τις ευθύνες και την πολιτική απορρήτου του οργανισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συχνότητα αναθεώρησης

Η πολιτική θα αναθεωρείται ετησίως, αλλά και μετά από τυχόν σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική και σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιωτικότητα

Η εταιρεία αποδίδει ύψιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και για
οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρεία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ. ΣΩΤΗΡΗΣ»  (εφεξής «ARTUPMASCOTS»).
 • Διεύθυνση Αθηνών 62Α,26222 Πάτρα GR
 • Email: info@artupmascots.com

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας, καθορίζει τα μέτρα που λαμβάνονται ως προς τα προσωπικά δεδομένα, τηρώντας πλήρως τον Κανονισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως όνομα, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, ειδικότητα, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) κ.λπ., που τα προσδιορίζουν ή μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία, τα οποία εξαρτώνται από την υπηρεσία που ζητά κατά καιρούς ο επισκέπτης/χρήστης, με διάφορες μεθόδους αλλά πάντα με τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της, μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς για την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά σε αυτούς (όπως πληροφορίες για υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα). Όπως αναφέρεται στη διαδικασία Δ.320 «Εμπιστευτικότητα», η τήρηση των αρχείων της εταιρείας γίνεται με
εμπιστευτικότητας και έχουν πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δηλαδή στον εκάστοτε υπεύθυνο και τους Διαχειριστές.

Επεξεργασία – Συλλογή Δεδομένων

Τα Δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο
χαρακτηρίζεται όπως απαιτείται από το νόμο ή από την Εταιρική Πολιτική.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εταιρεία δεσμεύεται να τα προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά. Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διαδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων.

Παραχώρηση Δεδομένων

Η υποχρεωτική παροχή Δεδομένων σημειώνεται με αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν για την επίτευξη του κύριου σκοπού της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων. Η παροχή πρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν αυτών που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, με τον αστερίσκο, είναι προαιρετική και δεν επηρεάζει τους κύριους σκοπούς συλλογής δεδομένων, αλλά η παροχή τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης των φορμών επικοινωνίας του ιστότοπου και του e-mail μπορείτε να βρείτε στη διαδικασία D. 250 και στις συνοδευτικές φόρμες.

Πότε συλλέγονται δεδομένα

Κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία και τη χρήση των υπηρεσιών της, συλλέγονται δεδομένα είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος είτε τηλεφωνικά, απευθείας από το προσωπικό της εταιρείας ή τους συνεργάτες της.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • Επεξεργασία παραγγελίας / παραγγελίες
 • Εγγραφή νέου πελάτη
 • Διαχείριση πληρωμών και είσπραξη οφειλών
 • Σύμβαση
 • Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Εμφάνιση σχετικού περιεχομένου ιστότοπου και σχετικών διαφημίσεων
 • Βελτίωση της ιστοσελίδας, προϊόντων/υπηρεσιών, εμπειρία με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
 • Εξατομικευμένες προτάσεις για αγαθά ή υπηρεσίες
 • Ενημέρωση για αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπού μας που παρέχουν τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ARTUPMASCOTS να τα χρησιμοποιεί, εσωτερικά ή σε συνεργασία με εταιρείες που ενεργούν στο όνομά της και για λογαριασμό της, π.χ. φορείς πιστοποίησης, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση πελατών / χρηστών. Όσον αφορά τις συνεργαζόμενες εταιρείες, η ARTUPMASCOTS διατηρεί το δικαίωμα
το δικαίωμα δημοσίευσης της συνεργασίας μαζί τους για σκοπούς αμοιβαίας διαφήμισης (με κάθε πρόσφορο μέσο – π.χ. αναρτώντας το λογότυπο της συνεργαζόμενης εταιρείας στον ιστότοπο της ARTUPMASCOTS).
Η ARTUPMASCOTS δεσμεύεται να μην πωλεί ή με άλλον τρόπο διαβιβάζει ή αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού της σε τρίτους, πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων.

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται

 • Δεδομένα ταυτότητας: περιλαμβάνει όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης και φύλο.
  Στοιχεία επικοινωνίας: συμπεριλάβετε τη διεύθυνση email, την πόλη και τους αριθμούς τηλεφώνου.
 • Οικονομικά στοιχεία: περιλαμβάνει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας πληρωμής.
 • Δεδομένα συναλλαγών: περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές από εσάς και άλλα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.
 • Τεχνικά δεδομένα: περιλαμβάνει τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), στοιχεία σύνδεσης, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, πρόσθετους τύπους και εκδόσεις προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Επισκέπτες / χρήστες του Ο ιστότοπός μας παρακαλείται να ελέγχετε αυτήν την πολιτική σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται οποιεσδήποτε πιθανές τροποποιήσεις της. Σε περίπτωση που οι χρήστες του ιστότοπου artupmascots.com ανακατευθύνονται σε ιστότοπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ARTUPMASCOTS δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους ακολουθούν.
 • Δεδομένα προφίλ: περιλαμβάνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, τις αγορές ή τις παραγγελίες που πραγματοποιήσατε, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, τα σχόλια και τις απαντήσεις σε ερωτήματα.
 • Δεδομένα χρήσης: περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνίας: περιλαμβάνει τις προτιμήσεις σας σχετικά με την προώθηση μας και τρίτων και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας μαζί μας.

Αλλαγή σκοπού

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται εν όλω ή εν μέρει, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, όπως η παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, απαιτείται επικοινωνία για τη λήψη συγκατάθεσης ή για την παρουσίαση της νομικής βάσης που επιτρέπει την αλλαγή του σκοπού, εκτός εάν ο επόμενος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό, όπως απαιτείται από το νόμο.

Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες «cookie», προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίζει τους επισκέπτες, να καταγράφει τη διεύθυνση IP και τον τρόπο με τον οποίο κάθε επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, τη βελτίωση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Ένα cookie περιόδου λειτουργίας λήγει μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα «μόνιμο cookie» αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο έτσι ώστε
Όταν η περίοδος σύνδεσης τελειώσει και ο επισκέπτης επιστρέψει στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, οι πληροφορίες cookie εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Κατά τη χρήση του ιστότοπου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τόσο cookie περιόδου λειτουργίας όσο και μόνιμο cookie.

Δικαιώματα

Οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν:

 • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
 • Το δικαίωμα να αποκαλύπτουν τα δεδομένα τους
 • Το δικαίωμα της διόρθωσης
 • Το δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε αίτημα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο ARTUPMASCOTS
Τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων παρουσιάζονται στη διαδικασία Δ.240 Διαχείριση Αιτήσεων Προσωπικών Δεδομένων και στο αντίστοιχο έντυπο Ε.240-1 Αίτηση για ανάκληση, κοινοποίηση, διόρθωση, διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

 

Like us!
Watch us!
Follow us!